Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

TOCARIU LILIANA

 

Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Telefon(oane)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Data naşterii

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat

CONFERENTIAR

Activităţi şi responsabilităţi principale

CADRU DIDACTIC

Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA  ,, DUNAREA DE JOS”  GALATI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

CATEDRA -OMG

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută

-          diploma licenta – inginer navalist;

-          diploma de pictor ;

-          diploma de doctor in inginerie mecanica ;

-          atestat de proiectare in TRIBON ;

-          atestat  in domeniul modelarii 3D – Solid- Edge;

-          diploma licenta – arte plastice;

-

 

CALCULUL SI PROIECTAREA NAVEI, DESEN TEHNIC, DESEN ARTISTIC,

MODELARE SOLIDE EDGE / ABILITATI DE PROIECTARE SI EXPLOATAREA NAVEI, ELABORAEA DE DESENE DE DIFERITE TIPURI/ OPERARE UZUALA  CALCULATOR

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1) Facultatea de Mecanica, specializarea NAVE, ing.zi, 1976- 1981, Univ. ,, Dunarea de Jos,, din Galati;

2) ,,Şcoala de Artă ,, din Galaţi, secţia pictură (curs de trei ani ,1990- 1993)  absolvit cu atestat în 1993;

3) 1994-2000 am efectuat stagiul de doctorat, finalizând teza intitulată ,,Metode de proiectare pentru sisteme neconvenţionale de frînare,, cu calificativul f. bine. în aprilie 2000 ;

4) curs de proiectare Tribon, finaliat cu atestat in  2004;

5) curs postuniversitar de modelare 3D Solid – Edge – Univ. ,, Dunarea de Jos „ din Galati, absolvit cu atestat – 2006;

6) Facultatea de ,, Arte,,- specializarea Arte plastice, pictura si design, cursuri de zi, 2009-2012, Univ. ,, Dunarea de Jos „ din Galati

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

Didactic , inginerie mecanica , proiectare , design industrial  , grafica si desen tehnic , pictura,  operare calculator .

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

ENGLEZA

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

FRANCEZA

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Anexe

LISTA LUCRARI

 

lista completa a lucrarilor elaborate şi/sau publicate

 

A.     Teza de doctorat

 

Tocariu , Liliana , 2000 , Metode de proiectare pentru sisteme neconvenţionale de frânare , Universitatea Dunarea de Jos, Galati.

 

 

B. Carti

 

I.       Carti/indrumare (C) si capitole din carti (Cc) cu caracter didactic/profesional

 

1. Tocariu,  Liliana, Solea, Liviu, s.a., Desen tehnic, Galati University Press, 2011, ISBN 978-606-8008-97-4, 161 pag;

2. Tocariu , Liliana , Geometrie descriptiva , Ed. Universitatii Dunarea de Jos din Galati  ,2006,  82 pag., format A4;

3. Şolea, D., Morărescu, A.,Tocariu,L., ş.a., Geometrie descriptiva si desen tehnic , Ed. MONGABIT-GALATI 2002 , ISBN 973-8246-27-X ,(din totalul de  232pagini am elaborat 105 pag); 

4. Tocariu , Liliana , Elemente de geometrie descriptiva utilizate in desenul tehnic , Ed. EVRIKA , Brăila ,2001, ISBN 973-8052-82-3, 172 pag., format A4;

5. Tocariu , Liliana , Estetica industriala – teorie si aplicatii , Editura EVRIKA – Braila 2001, ISBN 973- 8052-95-5, 214 pag., format A5;

 

           

II. De specialitate publicate in edituri recunoscute

 

C. Articole stiintifice

1.   Articole publicate in reviste cotate ISI*

1.Tocariu L.,New Steps in Sketching  Machines Parts -Journal of Industrial Design and Engineering Graphics/ no.5 /2009;

2.Tocariu L. , Management  Methodes of  Quality Control,  Bul. Inst. Polit. Iasi ,

ISSN 1011-2855,  Tomul L( LIV) , Fasc. Vb, pag . 653 , 2004. T.M.C.R.-2004, Iasi .

3.Tocariu L., The Advantages Of  Drawing On A  Separate  Plane Of  The  Perspectiv Using The  Autocad ,  Bul. Inst. Polit. Iasi , ISSN 1011-2855 , Tomul L( LIII) , Fasc. Va, pag . 359 , 2004. T.M.C.R.-2004, Iasi .

4.Tocariu L .,The Fields Of Unprobabilised Events Referring To The Braking And Wear Of The Rail Shoes.The Annals Of University ,, Dunărea de Jos ,, Of Galaţi , Fascicle VIII, 2001, ISSN 1220-0824, pag. 55-58.

5. Tocariu L., The Protection Of The Enviroment And Law Of Economy In Industrial Design, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Publicat de Universitatea Tehnică ―Gheorghe Asachi din Iaşi, Tomul LVII(LXI), Fasc. , Secţia Construcţii de maşini, p.151-158, Editura POLITEHNIUM, 2011, ISSN 1011-2855.

 

2. Articole publicate in reviste indexate in baze de date internationale*

3.Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS (a se vedea lista revistelor recunoscute la adresa

 

4. Articole publicate în buletine ale simpozioanelor internaţionale

 

1. Tocariu L.,The Economic Levers Of Industrial Design –Acta Tehnica Napocensis/ vol Ib pag. 577 /issn 1221-5872/ Cluj iun.2009      REV CNCSIS CAT B
2. Tocariu L.,New Steps in the MAKING of the Machine Part Sketch Using SolidEdge Acta Tehnica Napocensis/ vol Ib pag. 679  /issn 1221-5872/ Cluj iun.2009   REV CAT B

3. Tocariu L.,Ergonomics Elements Applied In Industrial Design , Proceedings of The 5nd International Symposium „Shape , Mechanical And Industrial Design Of Products In Mechanical Engineering 2008”, 15-16 April 2008 , Novi Sad, Serbia ;

4. Tocariu L., The Present Concept Of Modernity In Industrial Design, Proceedings of The 2nd International Conference  On Engineering Graphics And Design – ICEGD, 2007; p.101; "Dunarea de Jos" University, Galati; Graphics, Mechanisms and Tolerances Department; June 7 – 10, 2007, Galati, ROMANIA;

5. Tocariu L., Stages In The Study Of Cylindroid Surfaces, Proceedings of The 2nd International Conference  On Engineering Graphics And Design – ICEGD, 2007; p.201;"Dunarea de Jos" University, Galati; Graphics, Mechanisms and Tolerances Department; June 7 – 10, 2007, Galati, ROMANIA;

6. Tocariu L., Competitiveness Through Quality In Industrial Design, Proceedings of The 2nd International Conference  On Engineering Graphics And Design – ICEGD, 2007;p.205; "Dunarea de Jos" University, Galati; Graphics, Mechanisms and Tolerances Department; June 7 – 10, 2007, Galati, ROMANIA;

7. Tocariu L., Organizarea controlului de calitate factor de competitivitate ,  TMCR 2003, Universitatea Tehnica a Moldovei , vol.  5 , pag. 344, ISBN 9975-9748-5-6,  Chisinau , 2003;

8. Tocariu L., .    Competitivitate prin promovarea inovatiei,  TMCR 2003, Universitatea Tehnica a Moldovei , vol.  5 , pag. 481, ISBN 9975-9748-5-6,  Chisinau , 2003;

9. Tocariu L., Competitivitate si imaginea de firma, TMCR 2003 , Universitatea Tehnica a Moldovei , vol.  5 , pag. 477, ISBN 9975-9748-Chisinau ,2003;

10. Şolea D.,  Tocariu L ., Efecte economice ale indicatorilor estetici, Culegere de lucrări ştiinţifice , T M C R ,Universitatea Tehnica a Moldovei,  Chişinău, 2001, vol. 4 , pag. 493-496;

11.Tocariu L , Şolea D.,Utilizarea materialelor compozite în construcţia şi proiectarea modernă de maşini – pârghie economică a esteticii industriale, Culegere de lucrări ştiinţifice , T M C R ,Universitatea Tehnica a Moldovei,  Chişinău, 2001, vol.4, pag. 517-520 ;

12. Şolea D., Grosu R.,Tocariu L., ş.a.,Consideraţii privind oportunitatea introducerii disciplinei estetică industrială în programa de studiu a învăţământului tehnic superior, Simpozionul de Geometrie descriptivă, Design şi Grafică computerizată, Ostrava – Prague, Czech Republic, august 10-14, vol. , pag. 79, 1999;

13. Orănescu A.,Mereuţă E., Tocariu L., Dynamic Function and Structures ,Tenth World Congress On  The Theory Of Machines And Mechanisms, Oulu, Finland, June 20 – 24, 1999, vol.7, pag. 2649-2654;

14. Tocariu L., Şolea D., Reprezentarea suprafeţelor cilindroizi cu ajutorul AutoCad-ului , Conferinţa  Internaţională ,, Grafica inginerească şi metodica de predare, Chişinău, 3-4 octombrie, 1995, vol.II, pag. 67-70;

15. Şolea D., Tocariu L., as. Baicu I., Realizarea planelor de operaţii la turnarea pieselor utilizând calculatorul. ,Conferinţa  Internaţională ,, Grafica inginerească şi metodica de predare, Chişinău, 3-4 octombrie, 1995, vol. II, pag. 71-74.

                             

5. Articole publicate în buletine ale simpozioanelor cu participare internaţională

 

1. Tocariu L., Legea economiei aplicata in desid-nul industrial , PRASIC -06 ,vol. III, pag. 181 , ISBN 10- 973-635-826-7, 9-10 noiembrie 2006 ,Brasov ;

2. Tocariu L., Colour Harmony In  Industrial Design , PRASIC -06 , vol. III, pag. 175 , ISBN 10- 973-635-826-7 9-10 noiembrie 2006 , Brasov ;

3. Tocariu L., The Aproximate Display  Of  A Ruled  Surface Of the Conoid Type  ,  Proceedings on The International Conference On  Engineering Graphics  And Design, Politehnica University Of  Bucharest, Edit. Bren – ISBN 973-648-471-8, Bucuresti , mai 2005, pag. 423 ;

4. Tocariu L., Application  Of  The  Method  Of  Rotation Without Axis , Proceedings on The International Conference On  Engineering Graphics  And Design, Politehnica University Of  Bucharest, Edit. Bren – ISBN 973-648-471-8, Bucuresti , mai 2005, pag. 423 ;

5. Tocariu L., Berbinski S.,  Analiza formei principale a reperelor componente ale uniu ansamblu de tipul robinet cu ventil prin modelare 3D in autocad/, Conferinta ,, Cercetarea stiintifica in conditiile integrarii europene „ Braila 28- 29 mai , 2004 ,cu participare internationala / ISBN  973-8466-50-4/ Ed. Agir, Buc. , 2004 ;

6. Tocariu L., Solea L., Acceptiunea sintagmei  - design industrial – in tarile dezvoltate contemporane  , Conferinta ,, Cercetarea stiintifica in conditiile integrarii europene „ Braila 28- 29 mai ,2004 ,cu participare internationala / ISBN  973-8466-50-4/ Ed. Agir, Buc., 2004 ;

7 . Solea d., Tocariu L., Consideratii generale privind dezvoltarea produselor din punct de vedere estetic ,  Conferinta ,, Cercetarea stiintifica in conditiile integrarii europene „ Braila 28- 29 mai , 2004 ,cu participare internationala / ISBN  973-8466-50-4/ Ed. Agir, Buc. , 2004;

8. Solea D., Tocariu L., Consideratii asupra designului ambalajelor factor decisiv in recuperarea , reciclarea si protectia mediului ,  al  VIII-lea Simpozion national cu participare internationala , Geometrie descriptiva si desen, Design industrial şi ergonomie., 5-7 iunie 2003,Edit.  Unioversitatii Transilvania din Brasov,  vol. 1, pag. 417, ISBN 973-635-195-5 ;

9. Tocariu L., Conssideraţii asupra ergonomiei organelor de acţionare şi comandă ale instalaţiilor , al  VIII-lea Simpozion national cu participare internationala , Geometrie descriptiva si desen, Design industrial şi ergonomie., 5-7 iunie 2003,Edit.  Unioversitatii Transilvania din Brasov,  vol. 1, pag. 411, ISBN 973-635-195-5 ;

10. Tocariu L., Suprafeţe conoizi  , al  VIII-lea Simpozion national cu participare internationala , Geometrie descriptiva si desen, Design industrial şi ergonomie., 5-7 iunie 2003,Edit.  Unioversitatii Transilvania din Brasov,  vol. 1, pag. 167, ISBN 973-635-195-5;

11. Tocariu L., Elemente de design utilizate la proiectarea sistemelor de franare din componenta autovehiculelor cu roti , PRASIC’O2,vol. III-Design de Produs, noiembrie 2002, Brasov, ISBN 973-635-076-2;

12. Tocariu L., Strategii de marketing utilizate in designul produselor industriale, PRASIC’O2,vol. III-Design de Produs, noiembrie 2002, Brasov, ISBN 973-635-076-2;

13. Tocariu L .Algoritm de expertizare a calităţii estetice a produselor industriale, Sesiune naţională cu participare internaţională de comunicări tehnico – ştiinţifice , Brăila, 22-24 iunie , 2001, vol. pag. 757-762, I.S.B.N. 973-810-51-4 Editura Agir- Bucuresti , 2001;

14. Tocariu L., Conceptul ambianţei locului de muncă în prima jumătate a secolului al  XX-lea.A VII-a Conferinţă naţională cu participare internaţională ,, Grafica  2000 ,Craiova, 19 – 21 octombrie, 2000, vol.I , pag.609-614;

15. Tocariu L. , Alternative de acţionare a timoneriilor de frânare. Simpozionul  naţional cu  participare  internaţională  PRASIC- 1998,    5-7noiembrie , vol.I, pag. 209-214, ISBN 973-98796-0-8;

16. Tocariu L. , Şolea D., Creativitatea şi estetica industrială .Al VI-lea Simpozion de Geometrie descriptivă şi grafică inginerească computerizată cu participare internaţională, 4-6 iunie, Bucureşti ,1998, vol.II, pag. 411- 416, ISBN 973-98447-9-0, Editura 5 Bren;

17. Tocariu L ., Aplicaţii ale proiecţiei oblice în geometria descriptivă, Al VI-lea Simpozion de Geometrie descriptivă şi grafică inginerească computerizată cu participare internaţională, 4-6 iunie, Bucureşti ,1998, vol. I,  pag. 237-244, ISBN 973-98447-9-0, Editura 5 Bren;

18. Orănescu A.,Mereuţă E., Tocariu L.,  Doboş M. , Cicluri limită şi mulţimi fractale în tehnica de calcul a lanţurilor cinematice, Al VII-lea Simpozion Internaţional SYROM, Bucureşti, 26-30 august 1997, vol. 2, pag. 291-296;

19. Şolea D., Tocariu L, ş.a. , On shape design in order to fulfil functional and aestethic machine elemen , Modern Mechanical Design Scientific Seminar-organizat de Institutul Politehnic din Milano şi I.P.B., 18-20 septembrie1991, Bucureşti , vol. pag. 44-49.

 

6.Articole publicate în buletine ale simpozioanelor nationale :

 

1. Oranescu A., Tocariu L., Munteanu V., - Composition Llaws on Mobile Desmodromic and Non-desmodromic Systems , - The Annual Symposium of Institute of Solid Mechanics , Bucharest, pag. 1-10, 1999 .

2. Tocariu L ., Utilizarea economică a materialelor, principiu de bază al design-ului , Al V-lea Simpozion de Geometrie descriptivă , Desen , Design şi Grafică asistată de calculator, Timişoara, 17-19 iunie ,1996, vol.II, pag. 633-638;

3. Tocariu L. , Şolea D. ,Reprezentarea succesiunii fazelor tehnologice la operaţiile de formare turnare cu ajutorul calculatorului. Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară ,,45 de ani de învăţământ superior la Galaţi,28-30 octombrie,1993, vol. pag. 161-170;

4. Tocariu L, .Şolea D. ,Consideraţii teoretice asupra reprezentării diagramelor cu ajutorul calculatorului , Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară ,,45 de ani de învăţământ superior la Galaţi, 28-30 octombrie,1993 vol. pag.  167- 174 ;

5. Şolea D,  Tocariu L., Design-ul reflectat în concepţia inginerească , Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară ,,45 de ani de învăţământ superior la Galaţi, 28-30 octombrie,1993, vol. pag.  230- 238 ;

6. Şolea D, Tocariu L. , Întocmirea unor desene speciale. Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară ,,45 de ani de învăţământ superior la Galaţi, 28-30 octombrie,1993, vol. pag. 288 – 292;

7.  Solea D., Tocariu L.,  Reprezentarea elementelor constructive ale garniturilor de model. ,Al III-lea Seminar Naţional de Geometrie Descriptivă şi Desen, Cluj-Napoca , 2-3 octombrie,1992, vol. II pag. 337- 344;

8. Şolea D., Achimfa Şt., Tocariu L.,Comportarea la uzură în curenţi de gaze abrazive a cordoanelor de sudura , A VI-a Conferinţă a specialiştilor în frecare, ungere, uzare,TRIBOTEHNICA’90, Cluj Napoca, 27-29 septembrie 1990,  pag. 195-202.

 

 

 Articole publicate in reviste de specialitate din tara

 

D. Brevete de inventie

E. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract

 

1.      Proiecte internaţionale

2.      Proiecte nationale

 

E. Alte lucrări elaborate şi contribuţii ştiinţifice

Referitor la activitatea de cercetare , am colaborat in calitate de membru in echipa , la realizarea  unor contracte de cercetare – proiectare  între Universitatea -- Dunărea de Jos -- din Galaţi  şi alte  instituţii , terte parti ,  cum ar fi :

            1. Contract nr.116/ nr.116/2006 din programul CEEX: Organizarea Conferintei ICEGD 2007;

             2. Contract 30 / 1988 cu  C.S.G.;

            3. Contract 26 /1987 cu  IMEH – Galaţi;

 

            4. Contract 11 /1986-87 cu  Regionala CFR – Galaţi;

 

            5. Contract 45 / 1986 cu  ICEPRONAV – Galaţi;

 

            6. Contract 42 / 1985 cu  PROGRESUL – Brăila;

 

 

7.      Contract  41 /1984  cu  PROGRESUL – Brăila ;